Νομική μορφή επιχείρησης :

Η νομική μορφή της επιχείρησης Σ. ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ – Δ. ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ Ο.Ε., από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, είναι αυτή της ομόρρυθμης εταιρίας.

Απασχολούμενο προσωπικό – Ανθρώπινο δυναμικό :

A/AΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΑντικείμενο
1Ταταρίδης ΔημήτριοςΚοινωνικός Επιστήμονας – Μάστερ ΕπιστημώνΔιεύθυνση – Διαχείριση εταιρίας, Υπεύθυνος υλοποίησης έργων
2Βασιλούδη ΣουλτάναΔιοίκηση & Οικονομικά – ΤΕ ΛογιστικήςΛογιστικά, Οικονομικά, Προώθηση πωλήσεων, Θέματα ποιότητας
3Βενέτης ΑπόστολοςΠολιτικός Μηχανικός – Σύμβουλος ΕπιχειρήσεωνΣυμβουλευτική επιχειρήσεων – ιδιωτών, Προγράμματα

Για την άρτια εκτέλεση των εργασιών που αναλαμβάνει η εταιρία, σχεδιάζεται και δημιουργείται κατά περίπτωση η κατάλληλη ομάδα έργου μετά από επισταμένη μελέτη. Η αποτελεσματική διοίκηση και οργάνωση αυτής της ομάδας έργου διασφαλίζεται μέσα από ένα προκαθορισμένο πλαίσιο – κανονισμό λειτουργίας που έχει ως σημείο αναφοράς τον Υπεύθυνο έργου. Ο Υπεύθυνος έργου:

  • Διευθύνει την ομάδα έργου και αναθέτει τις επιμέρους εργασίες.
  • Προσδιορίζει τον αναγκαίο χρόνο των επιμέρους εργασιών σύμφωνα με το γενικό χρονοδιάγραμμα.
  • Προβαίνει σε διορθωτικές κινήσεις εφόσον η πορεία υλοποίησης δεν ακολουθεί τις προβλεπόμενες κατευθύνσεις ή προδιαγραφές.
  • Σε τακτά και προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα συγκαλεί συνεδριάσεις της ομάδας έργου προκειμένου να γίνεται επισκόπηση της πορείας υλοποίησης του έργου / υπηρεσιών και των μέχρι τούδε αποτελεσμάτων.
  • Παρακολουθεί και ελέγχει την ποιότητα των υλοποιούμενων εργασιών.
  • Έχει την ευθύνη επικοινωνίας με τους φορείς – συνεργάτες της εταιρίας για την υλοποίηση του έργου / υπηρεσιών.
  • Ενημερώνει την εταιρία για την πορεία υλοποίησης του έργου.
  • Έχει τη δυνατότητα αλλά και την υπευθυνότητα να ζητά τη συνδρομή της εταιρίας για κάθε ενέργεια που κρίνει απαραίτητη ή μπορεί να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη, πληρέστερη και ποιοτικά αρτιότερη υλοποίηση όλων των επιμέρους εργασιών του έργου / υπηρεσιών.
  • Ενημερώνεται γραπτά και προφορικά από τους συνεργάτες τα ομάδας έργου.

Γενικότερα η οργάνωση της ομάδας έργου γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σειράς των προτύπων διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9000, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία της και η διοίκηση και ο συντονισμός όλων των μελών της.

Η οργάνωση της ομάδας έργου και η λειτουργία της σε σχέση με τις προς υλοποίηση εργασίες – υπηρεσίες μπορεί να αποδοθεί σχηματικά ως εξής :

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Επιτροπή Διασφάλισης και Ελέγχου Ποιότητας είναι μία Επιτροπή που μπορεί να δημιουργείται με τη σύμφωνη γνώμη του εργοδότη – αναθέτουσας αρχής και να συμμετέχουν σ’ αυτήν τόσο μέλη της όσο και μέλη της εταιρίας. Η Επιτροπή μπορεί να απαρτίζεται από τον Υπεύθυνο Ποιότητας, τον Υπεύθυνο έργου / υπηρεσιών και από τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης των εργασιών – υπηρεσιών εκ μέρους του εργοδότη – αναθέτουσας αρχής και να ασχολείται με όλα εκείνα τα θέματα που αφορούν την ποιότητα των εκτελούμενων εργασιών – υπηρεσιών.

Στην ομάδα έργου συμμετέχουν κατά περίπτωση έμπειρα στελέχη – επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων (μηχανικοί, οικονομολόγοι κ.ά.), ώστε να καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις των εργασιών – υπηρεσιών που αναλαμβάνει η εταιρία προς εκτέλεση, παρέχοντας πάντα υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Η εταιρία μέσα από μία διαδικασία εκτεταμένης διερεύνησης και αξιολόγησης έχει δημιουργήσει ένα ευρύ και αξιόλογο μητρώο συνεργατών, ώστε κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες των έργων που αναλαμβάνει, να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα και με επιτυχία στην εκτέλεσή τους.

Για την άρτια εκτέλεση των εργασιών που αναλαμβάνει η εταιρία, σχεδιάζεται και δημιουργείται κατά περίπτωση η κατάλληλη ομάδα έργου μετά από επισταμένη μελέτη. Η αποτελεσματική διοίκηση και οργάνωση αυτής της ομάδας έργου διασφαλίζεται μέσα από ένα προκαθορισμένο πλαίσιο – κανονισμό λειτουργίας που έχει ως σημείο αναφοράς τον Υπεύθυνο έργου.