Νομική μορφή επιχείρησης :

Η νομική μορφή της επιχείρησης Σ. ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ – Δ. ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ Ο.Ε., από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, είναι αυτή της ομόρρυθμης εταιρίας.

Απασχολούμενο προσωπικό – Ανθρώπινο δυναμικό :

Για την άρτια εκτέλεση των εργασιών που αναλαμβάνει η εταιρία, σχεδιάζεται και δημιουργείται κατά περίπτωση η κατάλληλη ομάδα έργου μετά από επισταμένη μελέτη. Η αποτελεσματική διοίκηση και οργάνωση αυτής της ομάδας έργου διασφαλίζεται μέσα από ένα προκαθορισμένο πλαίσιο – κανονισμό λειτουργίας που έχει ως σημείο αναφοράς τον Υπεύθυνο έργου. Ο Υπεύθυνος έργου:

Γενικότερα η οργάνωση της ομάδας έργου γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σειράς των προτύπων διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9000, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία της και η διοίκηση και ο συντονισμός όλων των μελών της.

Η οργάνωση της ομάδας έργου και η λειτουργία της σε σχέση με τις προς υλοποίηση εργασίες – υπηρεσίες μπορεί να αποδοθεί σχηματικά ως εξής :

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Επιτροπή Διασφάλισης και Ελέγχου Ποιότητας είναι μία Επιτροπή που μπορεί να δημιουργείται με τη σύμφωνη γνώμη του εργοδότη – αναθέτουσας αρχής και να συμμετέχουν σ’ αυτήν τόσο μέλη της όσο και μέλη της εταιρίας. Η Επιτροπή μπορεί να απαρτίζεται από τον Υπεύθυνο Ποιότητας, τον Υπεύθυνο έργου / υπηρεσιών και από τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης των εργασιών – υπηρεσιών εκ μέρους του εργοδότη – αναθέτουσας αρχής και να ασχολείται με όλα εκείνα τα θέματα που αφορούν την ποιότητα των εκτελούμενων εργασιών – υπηρεσιών.

Στην ομάδα έργου συμμετέχουν κατά περίπτωση έμπειρα στελέχη – επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων (μηχανικοί, οικονομολόγοι κ.ά.), ώστε να καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις των εργασιών – υπηρεσιών που αναλαμβάνει η εταιρία προς εκτέλεση, παρέχοντας πάντα υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Η εταιρία μέσα από μία διαδικασία εκτεταμένης διερεύνησης και αξιολόγησης έχει δημιουργήσει ένα ευρύ και αξιόλογο μητρώο συνεργατών, ώστε κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες των έργων που αναλαμβάνει, να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα και με επιτυχία στην εκτέλεσή τους.

Για την άρτια εκτέλεση των εργασιών που αναλαμβάνει η εταιρία, σχεδιάζεται και δημιουργείται κατά περίπτωση η κατάλληλη ομάδα έργου μετά από επισταμένη μελέτη. Η αποτελεσματική διοίκηση και οργάνωση αυτής της ομάδας έργου διασφαλίζεται μέσα από ένα προκαθορισμένο πλαίσιο – κανονισμό λειτουργίας που έχει ως σημείο αναφοράς τον Υπεύθυνο έργου.